Zásady zpracování osobních údajů

04/03/2020

Zásady zpracování osobních údajů

(„Zásady“)

Správce dat: Hotel Zátkův dům, Krajinská 214/41, 2370 01 České Budějovice (dále jen „Hotel“)
Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele
Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
nařízení o ochraně osobních údajů.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracování osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích a to v rozsahu a za podmínek stanovený těmito zásadami.
Hotel se v souladu s těmito zásadami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto zásady jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení“)

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST

Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Hotel povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracuje recepční a manažer hotelu.
Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Další zpracovatel osobních údajů je Hotelový systém Hores.
Zásady zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.

ODPOVĚDNÁ OSOBA

Odpovědnou osobou Hotelu Jana Vlčková, jednatelka společnosti.

INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH

Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovány v 1. v kartě hosta, 2. v domovní knize a 3. evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v trezoru v uzamčené místnosti, kam mají přístup pouze recepční a manažer hotelu. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Hotel smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.
Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Hotelu, které budou mít Hotelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
Osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Hotelu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
Hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
Učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.
Hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních přepisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek s v rozsahu Hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajů, a to i po skončení zaměstnaní nebo příslušných prací u Hotelu.

KAMEROVÝ SYSTÉM

Hotel využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Tento systém je tvořen dvěma kamerami, kde jedná je zaměřena na parkoviště hotelu a druhá na vestibul hotelu. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám či subjektům.

Aktualizovány 25. května 2018